Searching for:
Found 91 results
sorted by:
Pages: 1 2 3 ... 10
Bo Yu 0002, Jianzhong Li, Yingshu Li : Distributed Data Aggregation Scheduling in Wireless Sensor Networks. INFOCOM 2009
Sai Wu, Jianzhong Li, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan : Just-in-time query retrieval over partially indexed data on structured P2P overlays. SIGMOD Conference (SIGMOD) 2008
Guilin Li, Jianzhong Li, Jinbao Li : Adaptive Data Transmission Algorithm for Event-Based Ad Hoc Query. APWeb Workshops (APWEB) 2006
Guohua Li, Jianzhong Li, Hong Gao : ε-Approximation to data streams in sensor networks. INFOCOM 2013
Hongzhi Wang, Xueli Liu, Jianzhong Li, Xing Tong, Long Yang, ... Yakun Li   : EntityManager: An Entity-Based Dirty Data Management System. DASFAA 2013
Li Jia, Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Hong Gao : Incremental Truth Discovery for Information from Multiple Data Sources. WAIM Workshops (WAIM) 2013
Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Ran Huo, Li Jia, Lian Jin, ... Xueying Men, Hui Xie   : HITCleaner: A Light-Weight Online Data Cleaning System. DASFAA 2013
Xiaolin Fang, Hong Gao, Jianzhong Li, Yingshu Li : Application-aware data collection in Wireless Sensor Networks. INFOCOM 2013
(search: 0.008 sec. - facets: 0.008 sec.) (?)
Pages: 1 2 3 ... 10

Refine by VENUE:

show:

Refine by YEAR:

show:
[No canvas support]